Loading
ქარ
Eng
ქარ
Eng

მოხელეთა დისციპლინა

ადამიანური რესურსების მართვა

საჯარო მოსამსახურე იცავს სამსახურში გამოცხადების, სამუშაო დროის დაწყებისა და დამთავრების, სამსახურში დაგვიანების შეტყობინების, საჯარო დაწესებულების შინაგანაწესით გათვალისწინებულ წესებს. საჯარო მოსამსახურე იცავს სამუშაო დისციპლინას კანონმდებლობისა და საჯარო დაწესებულების შინაგანაწესით განსაზღვრული წესით, რაც გულისხმობს სამსახურში დროულად გამოცხადებას, სამსახურში დაგვიანების თაობაზე შეტყობინებასა და შვებულების/მივლინებით სარგებლობის წესების დაცვას.

 

 საჯარო მოსამსახურის მიერ სამუშაო დისციპლინის დაცვა მნიშვნელოვანია როგორც საჯარო დაწესებულების ეფექტური ფუნქციონირების, ასევე თანასწორი და სამართლიანი მმართველობის კულტურის ჩამოყალიბებისათვის. საჯარო დაწესებულება უზრუნველყოფს სამუშაო დისციპლინის დაცვას შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მეშვეობით. სამუშაო დისციპლინის სისტემატიური დარღვევა შეიძლება გახდეს საჯარო მოსამსახურის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი.