კვლევები


გააზიარე:საჯარო სამსახურის ბიურო აქტიურად ატარებს კვლევებს, კერძოდ, შეისწავლის საჯარო სამსახურში არსებულ მდგომარეობას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებში.

საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის შესწავლა საშუალებას გვაძლევს საქართველოში დავნერგოთ ამ პრაქტიკის ელემენტები ჩვენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით.


საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ კომენტარები„საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების კომენტარისაჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების გზამკვლევიეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში - პრაქტიკული სახელმძღვანელომოხელის პრაქტიკული სახელმძღვანელო - საქართველოს საჯარო სამსახურისაქართველოს საჯარო სამსახურის ბიუროს ფუნქციური მიმოხილვაკვლევა საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და საჯარო სამსახურის შესახებსაქართველოს საჯარო სამსახურის კლასიფიკაციის სქემაშესაძლებლობის განვითარება და სტაბილური ტრენინგისაქართველოს საჯარო სამსახურში პერსონალის დაქირავების პროცესებისაჯარო დაწესებულებებში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების პრაქტიკული სახელმძღვანელოსაჯარო მოხელეების საშემოსავლო და ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შემოწმება საქართველოშისაჯარო მოხელეების სახელმძღვანელო ელექტრონული ჩართულობისა და ელექტრონული პეტიციების შესახებსაჯარო დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოსაჯარო დაწესებულებებში ადამიანურის რესურსების მართვის სახელმძღვანელო ნაწილი IIსაჯარო სამსახურის ეთიკის საბჭო: ევროპის ქვეყნების გამოცდილების მიმოხილვა (ბრიტანეთი, ლიტვა, ლატვია, რუმინეთი, სლოვენიის რესპუბლიკა, თურქეთი) (2013)ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის მიმოხილვა საჯარო სამსახურებში: ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, თურქეთი, გერმანია და საქართველო (ივნისი, 2013)თანამდებობის პირთა შემოსავლებისა და ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შემოწმების მექანიზმები (იანვარი,2013)კვლევა საჯარო სამსახურში აღმასრულებელი და პოლიტიკური ნაწილების გამიჯვნაზე (იანვარი,2013)მამხილებელთა დაცვის პრაქტიკის მიმოხილვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრალიასა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (მოლდოვა, სლოვენია, ხორვატია) (2013)თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების წარდგენის წესი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოში (2013)ანაზღაურების სისტემები საჯარო სამსახურში (შედარებითი ანალიზი: ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, სლოვაკეთი, გაერთიანებული სამეფო, საქართველო) (2013)სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები (2011)ტრეინინგ მოდული საჯარო მოხელეების ეთიკისა და ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხებზე (2012)ადამიანური რესურსების მართვის სისტემები საქართველოს საჯარო სტრუქტურებში (2011)საჯარო სამსახურის შეფასების სისტემები ფინეთში (2010)საჯარო სამსახურის შეფასების სისტემები ლატვიაში (2010)საჯარო სამსახურის რეფორმების კვლევა (2011)საჯარო სამსახურის სისტემა ჰონგკონგში, სინგაპურში, ტაივანსა და კორეაში (2011)საჯარო სამსახურების საქმისწარმოების მენეჯერთა შეხვედრის ანგარიში (2011)საჯარო სამსახურების ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერთა შეხვედრის ანგარიში (2011),,საჯარო სამსახურის შესახებ" და ,,ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონებში განხორციელებული ცვლილებები (2004-2012)საჯარო სამსახურის სისტემა ჰონგკონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში (2011)საჯარო სამსახურის ბიუროს ძირითადი პრიორიტეტები ადამიანური რესერსების მართვის მიმართულებით (2011)დისციპლინური წარმოება საჯარო სამსახურშისაჯარო დაწესებულების ინსტიტუციური მოწყობის სახელმძღვანელო პრინციპებიინტერესთა შეუთავსებლობა საჯარო სამსახურშისაჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციასაჩუქარი საჯარო სამსახურშისაქართველოს საჯარო სამსახურის სწავლების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის (e-TMS) ფუნქციონალი