ფინანსური ანგარიშგება


გააზიარე:


ამ გვერდზე თქვენ ნახავთ საჯარო სამსახურის ბიუროს გასული წლის ბიუჯეტს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ დაფინანსებებს, ბიუროს მიერ განხორციელებულ გამარტივებულ შესყიდვებსა და ჩატარებულ ტენდერებს.სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ (2011-2013)ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (01/01/2013-დან 01/01/2014-მდე)ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (01/01/2012-დან 01/01/2013-მდე)ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (01/01/2011-დან 01/01/2012-მდე)ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვითსსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალიინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ საწვავის მოხმარებაზე ჯამურად გაწეული ხარჯის შესახებინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურადინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) ჯამურად გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებინფორმაცია სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ