პარტნიორი ორგანიზაციები


გააზიარე:საჯარო სამსახურის ბიურო საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმისა და განვითარების მიზნით აქტიურად თანამშრომლობს შემდგომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან:

NATO – პროფესიული განვითარების პროგრამა (PDP)


2012 წლის იანვრიდან საჯარო სამსახურის ბიურო ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით, საჯარო სამსახურებში ცოდნის გაცვლის კამპანიას ახორციელებს. კამპანია მიზნად ისახავს საჯარო სამსახურის დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემების განვითარებას პროფესიული კავშირების დამყარების, ადგილობრივი ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მეშვეობით. კამპანიის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით. სადაც მოხდა ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში ლოკალურ და საერთაშორისო დონეზე არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. 2013 წელს, გამოიცა ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს I ტომი საჯარო უწყებებისთვის და საჯარო უწყებების ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები აღნიშნულ საკითხებში. სამომავლოდ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და NATO პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში იგეგმება სხვა პროექტების განხორციელებაც საჯარო სამსახურის გაუმჯობესების მიზნით.

USAID – ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარება


ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარება (USAID) საქართველოში არსებობს 1992 წლიდან. USAID-ის პროგრამები მიმართულია კანონის უზენაესობის დამკვიდრებაზე, ეკონომიკის ზრდაზე, ჯანდაცვის, განათლებისა და მმართველობის გაუმჯობესებაზე. 2011 წლის თებერვლიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა დახმარებას უწევს საქართველოში სტაბილური დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესს. პროგრამა დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (GGI) ხელს უწყობს ხელისუფლების გამჭვირვალებას და ინსტიტუციურ განვითარებას მმართველობის ყველა დონეზე. საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით წარმატებით განხორციელდა საჯარო მოხელეთა ტრენინგები ისეთ პრიორიტეტულ საკითხებში, როგორიცაა: ადამიანური რესურსების მართვა, ლიდერობა, პროექტის მართვა, პიარი და კომუნიკაცია, ეთიკა. გარდა ტრენინგებისა, პროგრამა დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში არაერთხელ დაეხმარა საჯარო სამსახურის ბიუროს სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაშიც. USAID–მა ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელოს შექმნაში.

SIGMA - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ტექნიკური დახმარების სამსახური

SIGMA ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) და ევროკავშირის ერთობლივ ინიციატივას წარმოადგენს. 1992 წელს იქნა დანერგილი ცენტრალური ევროპის 5 ქვეყანაში, მას შემდეგ მოცემული ინიციატივა თანდათან გაფართოვდა და იგი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ და პოტენციურ კანდიდატ ქვეყნებზეც გავრცელდა ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის მხარდაჭერის მიზნით. 2008 წლიდან მოყოლებული SIGMA–მ საქართველოშიც დაიწყო საქმიანობა, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. SIGMA აქტიურად ეხმარება საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო სამსახურის რეფორმის პროცესში. მისი დახმარებთ მოხდა საჯარო სამსახურის კოდექსისა და მამხილებელთა შესახებ საქართველოს კანონის შემუშავება, ასევე SIGMA–ს ექსპერტები მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს გასცემენ არსებული საჯარო სამსახურის კანონდმებლობის დახვეწის მიზნით. თანამშრომლობის ფარგლებში საჯარო სამსახურის ბიუროსა და SIGMA–ს ორგანიზებით გაიმართა სემინარი მამხილებელთა დაცვის შესახებ. გარდა ამისა, SIGMA–ს ტექნიკური დახმარების ფარგლებში მოეწყო სასაწავლო ვიზიტები ბიუროს თანამშრომელთათვის ბალტიის ქვეყნებში, რომლის მიზანიც იყო საუკეთესო საჯარო სამსახურის პრაქტიკის გაცნობა და გაზიარება.


გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)


გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს სახელით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება - GIZ 1992 წლიდან თანამშრომლობს საქართველოს როგორც საჯარო, ასევე კერძო უწყებებთან, 1992 წლიდან. ორგანიზაციის საქმიანობის არეალი მრავალ სხვადასხვა სფეროს მოიცავს. 2013 წლიდან GIZ თანამშრომლობს საჯარო სამსახურის ბიუროსთან. თანამშრომლობის ფარგლებში უკვე გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე - „ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა საქართველოში“. საჯარო სამსახურის ბიუროსა და GIZ თანამშრომლობის ფარგლებში იგეგმება სხვა მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაც.

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში (EU)


2012 წლიდან, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში (EU) ახორციელებს პროექტს „ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა“. პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ელექტრონული მმართველობის დანერგვის გზით მთავრობისა და საჯარო უწყებების ეფექტური ფუნქციონირების გაზრდა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე. 2013 წელს, პროექტის ფარგლებში საჯარო სამსახურის ბიურომ ელექტრონული მმართველობის საკითხებზე 150 საჯარო მოხელე გადაამზადა. საჯარო სამსახურის ბიუროსა და EU თანამშრომლობის ფარგლებში ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობის მიზნით სხვა პროექტების განხორციელებაც იგეგმება.

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)


გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში არსებობს 1993 წლიდან და საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, სხვადასხვა სფეროში, მუშაობს ძირითადი დემოკრატიული ინსტიტუტების რეფორმასა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის ახალი პოლიტიკის შემუშავებაზე. 2014-15 წლებში, გაეროს განვითარების პროგრამისა და საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომლობის ფარგლებში, დაიწყო პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტის გაძლიერებას საქართველოში.