2018 წლის განმავლობაში შესამოწმებელ თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების სია