2017 წელს განხორციელებული დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგების ანგარიში