შეფასების სარეკომენდაციო სისტემა საჯარო დაწესებულებებისათვის


გააზიარე:


საჯარო სამსახურის ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტმა შეიმუშავა შეფასების სარეკომენდაციო სისტემის პროცედურა, რომელიც შეუძლიათ დანერგონ საჯარო დაწესებულებებმა თავიანთ ორგანიზაციებში და შეფასების ამ სისტემის მიხედვით განახორციელონ საჯარო მოხელეების შეფასება.


შეფასების სისტემა საჯარო დაწესებულებებისათვის


შეფასების პროცედურა


კომპეტენციების აღწერა