ტრენინგი თემაზე - „მოხელის სწავლებისა და განვითარების საჭიროებების გამოვლენა“


გააზიარე:


საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივითა და USAID-ის პროექტ "დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის" (GGI) მხარდაჭერით, აღმასრულებელი ხელისუფლების ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის სფეროს წარმომადგენელთათვის, ჩატარდა ტრენინგი - "მოხელის სწავლებისა და განვითარების საჭიროებების გამოვლენა."

ტრენინგი გულისხმობდა მონაწილეთა მომზადებას თანამშრომლის განვითარებასთან დაკავშირებული საკვანძო საკითხების მიმართულებით. ასევე, ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებთან ერთად საჯარო დაწესებულების მენეჯერებისთვის შემუშავდა სასწავლო მოდული და მოხდა კომპეტენციების ჩარჩოს განახლება.

ტრენინგი წარმოადგენს მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული სასწავლო ციკლის ნაწილს, რომლის ფარგლებშიც გადამზადებული ტრენერები, შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემის წარმატებით დანერგვის მიზნით, თავად ჩაატარებენ ტრენინგს საჯარო დაწესებულებების მენეჯერებისათვის.