სახელმწიფო შესყიდვები


გააზიარე:

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2017 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2016 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2015 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2014 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით


ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2017 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2017 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2016 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2014 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2014 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით


რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი 2017 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით


რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის I კვარტალი


განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2013 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით


სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2013 წლის I, II, III და IV კვარტლის მდგომარეობით