თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წლიური მონიტორინგის განხორციელების მიზნით შესაქმნელი კომისიის წევრობის პირობები