ბრძანება თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წლიური მონიტორინგის განხორციელების მიზნით შესაქმნელი კომისიის შერჩევისათვის განსაზღვრული თარიღის გაგრძელების შესახებ