ადმინისტრაციული დეპარტამენტი


გააზიარე:ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი - მარიამ ცენტერაძე


CV ვრცლად

დეპარტამენტის ფუნქციები:


ბიუროს მიმდინარე საქმიანობისას შესყიდვების კოორდინაცია; ბიუროს საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, მათ შორის სასამართლოში წარმომადგენლობა; ბიუროში დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგება, შემოსული და გასული დოკუმენტების რეგისტრაცია და კორესპონდენციის ადრესატისათვის გადაცემა; ბიუროს მიმდინარე საქმიანობის ორგანიზაციული და მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფა; საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საფინანსოეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვაანგარიშგება და საბუღალტრო ბალანსის წარმოება; ბიუროს მატერიალურტექნიკურ ფასეულობათა მდგომარეობის კონტროლი; კომპეტენციის ფარგლებში, მოქალაქეთათვის კონსულტაციების გაწევა; კომპეტენციის ფარგლებში, ბიუროს ელექტრონულ ვებგვერდზე შემოსულ კითხვებზე პასუხების მომზადება; საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება; კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.