საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის ბრძანებით დამტკიცდა თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ტექნიკურად სწორად შევსების ინსტრუქცია


Share this Page:


Under Construction